Prijzen koikarpers

  • Shiro Utshuri
  • Showa
  • Mixed koi
  • Kikusui
  • Kleine koi
  • Kohaku
  • Kikokuryu + Doitsu Showa
  • Doitsu Ochiba
  • Doitsu Ochiba
  • Kikokryu

De prijzen van onze koi's zijn:

10 - 14cm     € 5,-

14 - 18cm      € 10,-

18 - 20cm      € 15,-

20 - 25cm      € 20,-

25 - 30cm      € 30,-

         30 - 35cm      € 40 - € 50,-

35 - 40cm      € 75,-

grotere vissen is prijs op aanvraag